Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 19 từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017