Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 20 từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017