Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 22 từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017