Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 23 từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017