Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 24 từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017