Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 25 từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017