Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 26 từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017