Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 27 từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017