Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 28 từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017