Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 29 từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017