Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 30 từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017