Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 31 từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017