Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 33 từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017