Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 34 từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017