Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 37 từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017