Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 39 từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017