Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 41 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017