Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 45 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017