Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 46 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017