Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 47 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017