Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 48 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017