Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 49 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017