Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 50 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017