Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 51 từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017