Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Rà soát, xác định mức độ dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3100/UBND-KSTT ngày 01/10/2018 V/v rà soát, công bố danh mục TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh;

Trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 (theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2017, 2018, 2019) đã được rà soát phù hợp với điều kiện của tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, xác định mức độ dịch vụ công trực tuyến của ngành, địa phương mình như sau:

- Thực hiện rà soát, đối chiếu danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nêu trên (phụ lục kèm theo) với danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của cơ quan, đơn vị đang được cung cấp thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử (VNPT-iGate). Trên cơ sở đó, cơ quan, đơn vị xác định lại mức độ của từng dịch vụ công trực tuyến cho phù hợp với danh mục tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg. Sau khi hoàn chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ quan, đơn vị cập nhật lại (tự cập nhật hoặc yêu cầu VNPT Cao Bằng hỗ trợ cập nhật) mức độ dịch vụ công trực tuyến cho phù hợp với danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được hoàn chỉnh.

- Đối với từng dịch vụ công trực tuyến mà cơ quan, đơn vị xác định cung cấp ở mức độ 3 trở lên cần chủ động rà soát, kiểm tra lại khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của dịch vụ công đó (có thể gửi và nhận được hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng). Cung cấp thông tin liên quan đến biểu mẫu của từng TTHC (mẫu đơn, mẫu tờ khai) cho VNPT Cao Bằng để phục vụ việc xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form - Là biểu mẫu hồ sơ của TTHC được thể hiện dưới dạng ứng dụng máy tính để người sử dụng cung cấp, trao đổi dữ liệu với ứng dụng dịch vụ công trực tuyến).

- Đối với các hồ sơ TTHC của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên yêu cầu phải có chữ ký, cơ quan, đơn vị phải xác nhận việc chấp nhận hồ sơ là bản quét, bản chụp hoặc xác nhận cho phép khai báo thông tin về hồ sơ khi tiếp nhận qua môi trường mạng và thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ khi đến nhận kết quả trực tiếp hoặc có thể sử dụng các hình thức như: Thực hiện chữ ký số; giấy phép, chứng từ điện tử; công chứng, chứng thực điện tử.

- Trường hợp bổ sung dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn TTHC thiết thực, có nhu cầu sử dụng cao để xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ngoài ra cần xem xét đến các yếu tố như: TTHC có hồ sơ, giấy tờ đơn giản; đối tượng thực hiện TTHC có khả năng áp dụng dịch vụ công trực tuyến…

- Trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị tham chiếu quy định về yêu cầu đối với các mức độ của dịch vụ công trực tuyến tại Điều 5, Thông tư số 32/2017/TT-BTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Đề nghị VNPT Cao Bằng hỗ trợ, hướng dẫn các quan, đơn vị thiết lập biểu mẫu e-Form để đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cần có phương án hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan liên quan phục vụ việc thanh toán trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công, đồng thời mở rộng phạm vi ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đến UBND cấp xã để phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của cấp xã, phối hợp với Công an tỉnh để cung cấp dịch vụ công thuộc ngành Công an.

- Các sở, ngành rà soát, cung cấp thông tin đối với các TTHC cấp tỉnh (không đưa vào danh mục đối với các TTHC đã được thực hiện trên Cổng dịch vụ công của Bộ); UBND các huyện, thành phố rà soát, cung cấp thông tin đối với TTHC cấp huyện và cấp xã của địa phương.

Sau khi có kết quả rà soát, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi danh mục dịch vụ công trực tuyến hoàn chỉnh của cơ quan, đơn vị mình về Sở Thông tin và Truyền thông qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (lưu ý: danh mục gửi kèm tệp .DOC để tiện tổng hợp) trước ngày 15/11/2018 để trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh kịp tiến độ./.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc kem CV 641-STTTT-CNTT.doc765 KB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:75
    • Trong tuần:9,387
    • Trong tháng:17,944
    • Trong năm:135,157