Công nghệ thông tin

Kế hoạch Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011–2015, định hướng đến năm 2020

 Ngày 09 tháng 8 năm 2013 UBND tỉnh banh hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011–2015, định hướng đến năm 2020.

Trang