Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Dự thảo Báo cáo công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017

Ngày bắt đầu: 31/03/2017
Ngày kết thúc:15/04/2017
Tệp đính kèm: PDF icon SOTTTTCB-_Du thao BC_cong_tac_quy_I_2017_v1.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị phục vụ trao đổi văn bản điện tử thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 10/03/2017
Ngày kết thúc:30/03/2017
Tệp đính kèm: PDF icon DT_Danh muc ma dinh danh tinh Cao Bang.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Báo cáo sơ kết công tác thông tin và truyền thông 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

Ngày bắt đầu: 19/10/2016
Ngày kết thúc:05/11/2016
Tệp đính kèm: PDF icon SOTTTCB-Bao cao 9 thang dau nam 2016 v1.pdf, PDF icon SOTTTCB-Phu luc - VB chi dao dieu hanh - Bao cao 9 thang dau nam 2016 v1.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo "Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng'

Ngày bắt đầu: 18/10/2016
Ngày kết thúc:31/10/2016
Tệp đính kèm: PDF icon Quy dinh danh gia UDCNT_CB_V1.pdf, PDF icon Diem danh gia_PL2.pdf, PDF icon Diem danh gia_PL3.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 31/03/2016
Ngày kết thúc:14/04/2016
Tệp đính kèm: PDF icon DT_CT ATTT_kt.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Kế hoạch hành động xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 14/12/2015
Ngày kết thúc:22/12/2015
Tệp đính kèm: PDF icon KH_XD CQDT Cao Bang_V1.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 25/11/2015
Ngày kết thúc:04/12/2015
Tệp đính kèm: PDF icon KH_Tuyen truyen ATTT_CB_kt.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/07/ 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Ngày bắt đầu: 01/09/2015
Ngày kết thúc:15/09/2015
Tệp đính kèm: PDF icon KH_thuc hien NQ36.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Ngày bắt đầu: 16/07/2015
Ngày kết thúc:30/07/2015
Tệp đính kèm: PDF icon SOTTTTCB-Du thao BC so ket cong tac 6 thang dau nam 2015- TL Hoi nghi.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Báo cáo công tác TT&TT quý I năm 2015

Ngày bắt đầu: 13/04/2015
Ngày kết thúc:13/05/2015
Tệp đính kèm: PDF icon SOTTTTCB- BC cong tac quy I 2015 - gui cac don vi v1.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp

Trang