Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 417
  • Trong tuần: 3 117
  • Tất cả: 538106
  • Tất cả: 798
Đăng nhập
Lượt xem: 1178

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CÓ THỂ THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

           I. HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/TTG NGÀY 19/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Kế hoạch số 1258/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về Ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định Số 46/2019/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh, về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ; Phối hợp Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá, xác định chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

         Để đảm bảo số liệu phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, điều chỉnh mẫu biểu báo cáo, thời gian thực hiện báo cáo cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cho phù hợp với thời gian được quy định tại quyết định số 46/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

      Mẫu biểu báo cáo gửi kèm: Biểu mẫu kèm cv 176 Bao cao thuc hien QD 45 TTg .xlsx

          1. Thời gian chốt số liệu báo cáo

         Báo cáo quý; 6 tháng; năm: Tính từ ngày 15 tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo cụ thể:

+ Quý I: Từ 15/12 đến 14/3;

+ 6 tháng: Từ 15/12 đến 14/6;

+ Quý III: Từ 15/6 đến 14/9;

+ Năm: Từ 15/12 năm trước đến 14/12 trong năm.

         2. Thời hạn nộp báo cáo

          - Báo cáo quý: Chậm nhất là ngày 16 của tháng cuối quý báo cáo.

          - Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất là ngày 16 tháng 6 của năm báo cáo.

          - Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 của năm báo cáo.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đến sau thời hạn quy định trên Sở Thông tin và Truyền thông sẽ không tổng hợp.

          Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, liên hệ Phòng BCVT-CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng, điện thoại 02063 859 969

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CÓ THỂ THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC; ngày, tháng, năm công bố

I

Lĩnh vực Báo chí

 

1

Phát hành thông cáo báo chí

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

II

Lĩnh vực Xuất bản

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

III

Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

2

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

V

Lĩnh vực Bưu chính

 

1

Cấp Giấy phép bưu chính

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

4

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

5

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

 

Phòng BCVT-CNTT, Vương Ninh