Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1053
  • Trong tuần: 18 171
  • Tổng lượt truy cập: 901502
  • Tất cả: 3591
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền Thông


Địa chỉ: Số 113, Phố Cũ, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng

Điện thoại: (026) 3859818 (Văn phòng)

Email: sotttt@caobang.gov.vn

Ngày 14 tháng 11 năm 2008 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng. Theo đó, tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng như sau:

I. Lãnh đạo sở: Gồm giám đốc và các phó giám đốc

II.  Các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng Sở: Là bộ phận giúp việc cho Giám đốc, các Phó Giám đốc, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp các cơ quan đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các quyết định của Giám đốc Sở; làm đầu mối quan hệ với các sở, ban, ngành ở địa phương theo sự chỉ đạo của Giám đốc; thực hiện công tác quản trị hành chính đối với hoạt động của Cơ quan sở; tham mưu cho giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan; tổ chức công tác thi đua khen thưởng; tổ chức thực hiện công tác xây dựng bộ máy cơ quan, công tác cán bộ, công chức; quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác thuộc thẩm quyền quản lý của sở. Đồng thời thực hiện chức năng giám sát tài chính đối với mọi hoạt động liên quan đến công tác tài chính, kế toán của cơ quan; công tác quản lý, bảo vệ tài sản; công tác quản lý các mặt về nội chính, đối ngoại, quản trị; công tác đưa đón cán bộ đi công tác.

Là đơn vị chuyên môn của sở thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tài chính, thống kê; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công; phí, lệ phí; quản lý kinh tế chuyên ngành về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh, truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra - Pháp chế: Là đơn vị thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, xuất bản báo chí  trong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện quyền thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh về các lĩnh vực trên.

3. Phòng quản lý Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin:

Là đơn vị chuyên môn của sở giúp Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về công nghệ thông tin, điện tử, Internet theo phân cấp của tỉnh và uỷ quyền của Bộ Thông tin, Truyền thông trong phạm vi toàn tỉnh.

Là đơn vị chuyên môn của sở, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về bưu chính, chuyển phát, viễn thông,  truyền dẫn, phát sóng, tần số vô tuyến điện theo phân cấp của tỉnh và uỷ quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về xuất bản, báo chí (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trên mạng Internet), quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ về tác phẩm báo chí, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin điện tử và xuất bản phẩm theo phân cấp của tỉnh và uỷ quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phạm vi toàn tỉnh.

III. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông:

Địa chỉ: Số 09, Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng

Điện thoại: (026) 3955868, (026) 3954828

Email: cnttcb@vnn.vn, cbitc@caobang.gov.vn


 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cao Bằng được thành lập theo quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 02/08/2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông Cao Bằng.
 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cao Bằng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 Nhiệm vụ:

1. Triển khai đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính và xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính, mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT), điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính; tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn dữ liệu, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia, cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong c¸c hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử cña các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt; 

6. Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; được thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

 Nguồn: www.caobang.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang